Home / Knitting Abbreviations / Knitting Abbreviations knitting abbreviations vintage stole knitting pattern kakwowy